KFE: jildsaken2016

Achte leden,

 

Ynkoarten sille de bydragen foar de kontribúsje, trainingen en donaasjes ynkassearre wurde foar it seizoen 2016.

 

Kontribúsje

De kontribúsje foar JEUGD en SENIOREN wurdt ynkassearre op 25 / 28 maaie 2016.

 

Trainingen, Donateurs, Ald-Feinten

De bydragen foar de trainingen, donateurs en Ald-Feinten sil ein juny ynkassearre wurde.

 

Ponghalder KF Easterein