Keatskes: 26-06-2016

Yn Easterein de feesten op woansdei, tongersdei en freed en it wie noch goed treffen mei it waar. Hichtepunt fan it wykein wie fansels it finaleplak fan de pupillenjonges op it NK yn Wommels en úteinlik in prachtige 2e priis. En de froulju dy’t op it NK de 3e priis pakten.

Freed 24 juny

Reahûs-Turns – Federaasje jongerein

Yn Reahûs-Turns wienen de federaasjekampioenskippen foar de jongerein. By de jonges wie der in 2e priis foar Rutger Wiersma en Kees vd Horst.

20160624 TurnsFederaaasjeOfd 

Sneon 25 juny

Hitsum – Skoalfamkes Ofdieling

In moaie 1e priis op it moaie fjild yn Hitsum foar Easterein mei Roelie Kroondijk, Nynke Paauw en Corrie Kroondijk en coach Ype Tiemersma. Yn de finale wurdt wûn fan Winsum. Yn de 1e omloop waard Seisbierrum ferslein.

Hitsum – Skoalfamkes t.i.l.

Yn de t.i.l.-wedstriid wie der in 2e priis foar Machtelt Veltman mei Rixt Fokkema.

20160625 HitzumSkoalfamkesOfdieling 

Snein 26 juny

Berltsum – Manlju haadklasse

Mei syn nije partoer wint Jan Schurer in 3e priis op de haadklasse mei maten Hendrik Tolsma en Jacob Klaas Haitsma

 

Doanjum – Froulju haadklasse

Der wie in 3e priis foar Imke vd Leest mei Kim Dykstra (fan Makkum, winner Ald-Meiers en as ynfalster foar Lisette mei!) en Sjanet Wynia.

20160626 DoanjumFrouljuhaadklasse 

Damwâld – Froulju 1e klasse

In 3e priis foar Tineke Dijkstra mei Hermine Sytema en Jeske de Boer

 

Letter mear en de foto’s…