Keatskes 30-07-2017

De wike fan de Jong-Feinte partij yn Easterein, fan de keats off yn Frjentsjer én fan it EK (foar jeugd) yn Valencia. Moaie, spannende en suksesfolle dagen!

 

In wiidweidich ferslach en in protte foto’s fan de Jong-Feinte partij ha jim earder dizze wike al op ús webside fine kinnen.

 

 

 

Foar Jan Schurer en âld-Eastereiner Jelte-Pieter Dijkstra wie it ôfrûne tongersdei der op as der ûnder wat pleatsing foar de PC betrof: op de keats off toanden se oan it sterkste partoer te wêzen en pleatsten se sich alsnoch foar de PC.

 

 

Corrie Kroondijk wie ôfrûne wike yn Valencia foar dielname oan it jeugd EK. Wat in prachtige prestaasjes hat se dêr levere mei har maat Fiera de Vries!

Europeesk kampioen Wallball

 

 

Sulver by Raspall

 

 

Sulver by Ynternasjonaal spul

 

 

SNEON 29 JULY

 

Seisbierrum-Pitersbierrum, haadklasse froulju, f.f.

 

3e priis: Imke van der Leest

 

 

Lollum-Waaksens, manlju 1e klas, f.f.

 

1e priis: Jan Schurer

 

 

SNEIN 30 JULY

 

Skearnegoutum, manlju 50+, A klasse, t.i.l.

1e priis: Sipke Hiemstra

2e priis: Tjeerd Dijkstra

3e priis: Simon Kingma

 

 

Sint Anne, famkes t.i.l.

 

1e priis: Julia Paauw

 

Kommende woansdei de manlju’s PC yn Frjentsjer. Sukses Bauke en Jan!

 

En fansels sneon de Ald Meiers partij yn Hitzum. Roelie, Jeska en Selma in protte sukses!