Foto’s Jong-Feinte partij

Noch efkes neigenietsje fan in tige slagge Jong-Feinte partij!

 

 

Tiisdeitejûn, alles leit der klear foar

 

 

Noch efkes in geintsje nei alle ynspanningen…

 

 

 

 Alle frijwilligers, wat in superploech! Tank foar elts syn/har ynset!

 

 

Allard Hoekstra

 

 

Djurre Seerden

 

 

Marco de Groot

 

 

Moai plaatsje!

 

 

De krânswinners en harren coach

 

 

Alle priiswinners fan de Jong-Feinte partij 2017. Lokwinske elts!

 

 

 

Tjeerd en Mattie wûnen de haadpriis fan de ferlotting; in wykeintsje fuort nei Skylge. Ek jim fansels lokwinske!