Keatskes: 31-07-2016

De 4e woansdei fan july wie wer in grut sukses! Untank de rein ha we in prima Jong-Feintedei hân mei in oantreklike finale en moaie priiswinners. En de finalisten Haye Jan Nicolay fan Jelsum-Koarnjum-Britsum en Kees en Pieter vd Schoot van Seisbierrrum winne as partoer de keatsoff op tongersdei en fertsjinje sa it 16e ticket foar de 163ste PC yn Frjentsjer. PC-foarsitter Westra ferwiist ek noch efkes nei de Jong-Feintepartij en seit: “We ha ferlet fan Jong-Feinten, de talinten”.

No op nei de PC Frjentsjer , Ald-Meiers en De Freule. Easterein docht oan al dizze prachtige wedstriden mei.

 

Sneon 30 july

Tsjummearrum – Froulju 1e klasse

De krânsen foar it partoer fan Imke vd Leest mei Iris van der Veen en Sjanet Wijnia. Yn de finale waard wûn fan Marije Hiemstra mei Anke Winkel en Jennie Terpstra (foar dit partoere de tredde 2e priis efter inoar! Foar Sietske Okkema en Martine Tiemersma mei Martzen Deinum de 3e priis!

20160730 TsjummearrumFroulju1eklasse1

20160730 TsjummearrumFroulju1eklasse2

20160730 TsjummearrumFroulju1eklasse3

 

Snein 31 july

Ingelum – Manlju 1e klasse

Der is in 3e priis foar Dirk-Yde Sjaarda en Bauke Dijkstra mei Steven de Bruin.

 

Hearrenfean – Froulju 1e klasse

Dat is apart. Deselde útslach as juster yn Tsjummearum! De krânsen wer foar it partoer fan Imke vd Leest mei Iris van der Veen en Sjanet Wijnia. Yn de finale waard wûn fan Marije Hiemstra mei Anke Winkel en Jennie Terpstra (foar dit partoer dus de fjirde 2e priis efter inoar!) Foar Sietske Okkema en Martine Tiemersma mei Martzen Deinum wer de 3e priis!

20160731 HearrenfeanFroulju1eklasse1

20160731 HearrenfeanFroulju1eklasse2

20160731 HearrenfeanFroulju1eklasse3

St Jabik – Manlju 50+ A-klasse

Simon Kingma wint de 3e priis mei Jan v.d. Meulen en Dirk Machiela.

 

St Jabik – Manlju 50+ B-klasse

Yn de B-klasse de 1e priis yn de ferliezersronde foar Ype Tiemersma mei Teake Koster en Henk Nesse

 

 

Letter mear…