Ferslach ledenpartij 20 juny 2021

Snein 20 juny hienen we wer in ledenwedstriid foar senioaren. Mei prachtich waar, in protte keatsers en in iepen kantine, hienen we suver wer in âlderwetske keatsdei.

 

Utslach froulju:

1e: Judy Bergsma en Julia Paauw

2e: Martina Kooistra en Dieuwke Kooistra

1e ferl. Selma de Boer en Geja Hofstee

2e ferl. Judith v/d Weerdt en Jacqueline Buma

 

Utslach manlju:

1e: Robert Sijbesma, Harm-Auke Dijkstra en Rene Rijpma

2e: Stefan van Krimpen, Jelmer Hazenberg en Jelle de Boer

1e ferl. Julian Faber, Jos Houtsma en Han Kooistra

2e ferl. Hendrik Sweering, Hans Kooistra en Jeen Houtsma