KFE: Keatsfoto’s sjen?

Op de website fan keatsferiening Easterein steane in soad foto’s en dy kinne je fine ûnder it menu Foto’s boppeoan de site.

Mar we ha ek noch in hiel soad oare foto’s  en dy kinne jimme fine rjochts yn it blokje sosjale media!

En wol ûnder MijnAlbum.nl. Mijn Album.nl is fernijd en de foto’s wurde no prachtich toant!

 

Miskien wol aardich om yn it winterskoft wer ris werom te sjen op ferskate aktviteiten fan KF Easterein en prestaasjes/dielname fan Eastereinder keatsers.

 

Nijsgjirrich? Sjoch op http://myalbum.com/kfewebalbums

 

In soad wille tawinske!