KFE: koekeaksje 2015

 

Keatsferiening Easterein

hâld har jierlikse

Molkwarder Koekeaksje

 

yn’e wike fan 2 oante mei 5 maart 2015

 Kandyreepkoeke

 

BESTELLIST KOEKE-AKSJE 2015 (pdf)

 

BESTELLIST KOEKE-AKSJE 2015 (Word)

 

 

Achte leden, doarpsgenoaten, ynwenners Littenseradiel en oare belangstellenden,

Yn de wike fan 2 maart 2015 komme we by jo lâns.

 

Dizze KOEKE-AKSJE hawwe we foar it earst dien yn maart 2008 en wurdt no alwer foar de 8e kear organisearre.

We biede jo foar in oantreklike aksjepriis 1, 2, 3 as mear hearlike Molkwarder Koeken!

We hawwe:

  • kandykoeke € 2,00
  • sûkerlatte (tradisjoneel bakte sûkerkoeke!) € 2,00
  • wite koeke € 2,00

 

As TRIJE koeken foar mar € 5,00! 

 

Sjoch ek ris op www.molkwarderkoeke.nl

 

 


 

Leden,

 

We dogge in berop op jimme, ús leden, om ús mei dizze aksje te helpen!

We ha frijwilligers nedich foar it útsuteljen fan de koeke yn Easterein en gemeente Littenseradiel

 

Opjefte kin bij Elske vd Meulen leden@kfeasterein.nl