Opjefte trainingen 2015 iepene!

Fan├┤f hjoed is it mooglik om op te jaan foar de trainingen by Keatsferiening Easterein!

It is mooglik om digitaal op te jaan

 

Sjoch foar mear ynformaasje oer alle trainingen by:

 

Trainingen – Leden (jongerein)

 

Trainingen – Keatsoplieding (jongerein Federaasje)

 

Trainingen – Stipepunt

 

 

Opjefte foar de trainingen kin oant 22 maart 2015!