KFE: Seizoen 2013 giet los!

TIISDEI 30 april giet it wer los yn Easterein mei de earste keatspartij fan it seizoen!

(Sjoch ek by Aginda, KF Easterein)

 

Tiisdei 30 april – Keninginne dei – Keninginne partij – 10.00

Stiper: Oranjeferiening Oranje & Heitelân

Leden KF Easterein + Oranjeferiening (fanôf basisskoalle)

Manlju A/B/C t.i.l. en Froulju A/B t.i.l.

 

 

De wike dêrnei is it op tongersdei 9 maaie al Himelfeart.

Der is dit kear wat bysûnders op dizze tradisjonele keatsdei!

Sjoch de flyer!

 

Tongerdei 9 maaie – Himelfeartsdei – Witteveen & Brouwer partij – 12.00

Stiper:  Autobedrijf Witteveen & Brouwer

Leden KF Easterein

Manlju t.i.l. keatsbal en Froulju t.i.l. sêfte bal

20130509 Himelfeartspartij