KFE: Sportfjilden Easterein

UPDATE: Foarjiersnota!

(Mei tank oan Fedde Wiersma)

57311

 

De voorjaarsnota en hoe nu verder?

 

Maandagavond 27 mei  is in de raadsvergadering de Voorjaarsnota 2013 besproken.

 

Op basis van deze voorjaarsnota is er een tekort van € 234.000 in het begrotingsjaar 2014. In de nota is niet aangegeven hoe het College dit tekort wil oplossen: Een volledig dekkingsplan zal bij de aanbieding van de begroting/meerjarenramingen worden overgelegd.

 

 

In de nota staan 2 projecten van de Skoalleseize:

  • uitbreiding van de accommodatie met een kunstgrasveld. De kosten voor de aanleg worden geraamd op € 484.000. De hoogte van de gemeentelijke bijdrage is afhankelijk van meer definitieve plannen en de financiële mogelijkheden van de gemeente.

 

  • Renovatie van de was- en kleedgelegenheid.  De kosten van uitvoering worden geraamd op € 140.392.. Op basis van het huidige beleid bedraagt de subsidie 50% van € 140.392 = € 70.196, te dekken via een bijdrage uit de Algemene Bedrijfsreserve. Van de gemeente is een bijdrage van 2/3 deel gevraagd. (de hiervoor genoemde bedragen  zijn inclusief Btw)

 

De definitieve plannen voor de velden zijn op 18 april bij de gemeente ingediend middels de ‘Projectaanvraag uitbreiding en renovatie buitensportaccommodatie’; daarin is ook de verlenging van het B-veld en de vergroting van het trainingsveld achter de sporthal tot volwaardig speelveld opgenomen. De totale kosten voor de velden zijn door ons geraamd op € 515.000,- (excl. Btw); wij hebben de gemeente gevraagd om 2/3 deel te subsidiëren.

 

 

Door de fracties van SAM en FNP is het college gevraagd/opgedragen om m.b.t. ‘nieuw beleid sportaccommodaties’ in gesprek te  gaan met alle betrokken verenigingen (er zijn ook aanvragen uit Baard, Weidum en Boazum en plannen voor de sporthal). Daarbij moet ook gekeken worden naar goedkopere alternatieven.

 

 

Wat betekent dit nu?

Volgens mij staat niet alleen het ‘nieuw beleid’ ten aanzien van de sportaccommodaties ter discussie, maar alle ‘nieuw beleid’ wat in de voorjaarsnota staat. Immers: het college moet komen met een dekkingsplan: om nieuw beleid te bekostigen zal er op andere punten bezuinigd moeten worden. Als er geen posten  gevonden worden waarop bezuinigd kan worden, kan er ook geen geld vrij gemaakt worden voor ‘nieuw beleid’.

Volgens mij weet nu niemand waar hij/zij aan toe is. Iedereen die plannen heeft ingediend moet nu wachten tot de raadsvergaderingen over de begroting 2014 (in oktober 2013?) Een uitzondering is zwembad de Klomp. Daarover heeft de gemeenteraad gisteravond (los van de voorjaarsnota) wel een (positief) besluit genomen. Het is het bestuur van de Klomp van harte gegund!

 

 

De Skoalleseize zal binnenkort door de gemeente worden uitgenodigd voor nader overleg. We houden jullie op de hoogte

 

Stichting de Skoalleseize, Fedde Wiersma

 

 


 

Der stie in moai stikje yn De Skille oer de sportfjilden fan Easterein en dan foaral de takomstplannen!

 

Dit wie de tekst

 

Cambuur krijgt kunstgras; nu SDS nog …..

 

Na een aantal jaren van voorbereiding en diverse gesprekken met de gemeente, heeft de Stichting Skoalleseize bij de gemeente plannen ingediend voor de uitbreiding en verbetering van het sportcomplex in Easterein.

 

Waarom deze plannen? SDS kent een steeds groter wordend ledenaantal. In 2007 was er sprake van 300 leden, in 2011 waren dit er 360 en het huidige ledenaantal staat op 386. Daardoor wordt het steeds lastiger om alle wedstrijden op de bestaande velden te spelen. Bovendien kunnen bij slecht weer trainingen en wedstrijden vaak niet doorgaan. Voor de trainingen wordt de laatste jaren vaak uitgeweken naar kunstgrasvelden in Sneek.

 

Waaruit bestaan de plannen? Het huidige hoofdveld wordt een kunstgrasveld, waarop veel wedstrijden en trainingen afgewerkt kunnen worden. Om meer capaciteit te krijgen wordt het trainingsveld achter de sporthal uitgebreid tot een volwaardig wedstrijdveld.

 

De sportvelden in Easterein worden in het zomerseizoen veel gebruikt voor het kaatsen. In Fryslân wordt niet gekaatst op kunstgras. Om ook grote kaatspartijen te kunnen organiseren wordt het B-veld vergroot zodat daar 3 kaatsvelden (ieders 4 perken) neergelegd kunnen worden.

 

 

In de Voorjaarsnota zoals die op 6 mei is besproken in het Rûntepetear van de gemeenteraad zijn de plannen wel genoemd, maar het College heeft in de voorjaarsnota geen standpunt ingenomen. Of het College nog met aanvullende voorstellen komt voor/tijdens de gemeenteraad van 27 mei is onbekend.

 

 

De afgelopen weken zijn alle raadsfracties benaderd. Het standpunt dat de fracties op 27 mei a.s. zullen innemen is nog niet bekend. Wij hopen dat College en Raad de toekomstbestendige plannen uit Easterein op 27 mei a.s. zullen honoreren.