KNKB: 50 jier revâns Freule

Woansdei 14 augustus hat keatsferiening de Twa Doarpen (Jellum-Bears) in prachtich jubileum.

 

Foar de 50ste kear wurdt dêr de REVANS FREULE organisearre!

 

12 oere – Revâns Freule

 

17 oere – Jubileumprogram

 

Sjoch foar alle ynformaasje de FLYER