KNKB pupillen famkes A+B klasse t.i.l.

Mei in prachtich wolkendek hjoed oer Easterein hinne en de sinne der tuskentroch, koenen de pupillen famkes ûnder goeie omstannichheden hun partijen keatse. De famkes hawwe moai keatst, klaaie net, stean fluch op it fjild nei it omroppen, binne fleurich en enthousiast. Gean foaral sa troch! Hâld it plesier yn it spultsje, dan hoopje wy jim oer in jier as 10 yn Weidum op it fjild te sjen…

 

 

 

A klasse

 

1e priis: Elske van Straten en Sophie Kroondijk

2e priis: Jelly Hiemstra en Lisanne Scharringa

 

 

B klasse

 

1e priis: Lenthe Groen en Brecht Renema

2e priis: Emma Kumbangsila en Fenna Hoekstra

3e priis: Ineke de Vries en Rianna Poelstra

1e priis herk. Martsen v/d Goot en Hester Torensma

2e priis herk. Nina-Claire Wijning en Willianke Sipma

 

 

pupillen famkes 26 08

 

 

We tankje alle frijwilligers fan hjoed mei hokker funksje dan ek, de âlders, ús stipersgroep en haadstiper Couperus Hydrauliek.

Oant de oare kear!