Lustrumdei 7 septimber

Tink der om!

 

Opjefte foar de lustrumdei uterlik

 

2 septimber 2014 foar 20:00 oere!

 

 

 


Lustrumdei mei keatsen en barbecue!

 

 

UTNOEGING FOAR DE LEDEN

 

 

Op snein 7 septimber is de grutte ôfsluting fan it lustrumjier (110 jier KF Easterein en 10 jier Jong-Feinte) op sportpark De Skoallleseize.

 

Foar dizze lustrumdei wurdt moandei 26-8 de útnoeging festjoert oan alle sponsors, bestuurs- en commissieleden en leden fan keatsferiening Easterein.

 

 

“Lustrumdei – keatspartij – barbecue”

Snein 7 septimber 2014

oanfang 12.00 oere

 

Programma

 

Untfangst en wolkomstwurd

 

Kaatspartij yn trije listen

 

Efkes weromsjen op it lustrumjier + priisútrikking keatsen

 

± 18:00 oere start van de barbecue

 

Foar de keatspartij wurdt trije kear lotte en der wurdt keatst mei de sêfte bal yn ferskate klassen. De klassen wurde op nivo yndield, dus ek de net- of net aktieve keatserskinne oan de wedstriid meidwaan!

 

OPJEFTE foar keatsen en/of barbecue UTERLIK TIISDEI 2 SEPTIMBER 2014, FOAR 20:00 OERE by opjefte@kfeasterein.nl of it wedstriidsekretariaat (06-14406123)