Nachtkeatsen 4-9-2015 ôflast

Achte jongereinleden en âlders,

 

Eilaas kin we it nachtkeatsen foar de jongerein fan freed 4 septimber 2015  NET TROCHGEAN!

It slimme waar is de oarsaak dat we net op de fjilden kinne om te keatsen.

afgelast

It is tige spitich, mar tis net oars.

 

Takom wike freed is de SLOTDEI foar de jongerein.

 

Jongereinkommisje KF Easterein