Nachtkeatsen senioren

Ferslach nachtkeatsen 29 augustus 2020

Mar leafst 44 keats(t)ers op de list foar it nachtkeatsen! Mei in moai wiet fjild levere dat de meast spektakulêre glydzpartijen op. Altyd leuk om nei te sjen, al moat je as dielnimmer je eagen oeral ha! Yn eltse omloop wol in drege partij wêrtroch it in lange nacht wie… Krekt foar 3 oere koene de prizen útrikt wurde.

De útslaggen wiene as folgt:

Manlju
A maat
1e priis: Marten Faber (21/5)
2e priis: Rémon Bouma (21/7)
3e priis: Bote Jellema (21/7, 2 tsjinpunten mear yn de lêtste earsten dan Rémon)

B maat
1e priis: Jorrit Veldman (21/3)
2e priis: Abe-Jan Stegenga (21/5)
3e priis: Jos Houtsma (21/6)

C maat
1e priis: Tim Sweering (21/5)
2e priis: Bas v/d Weij (21/13)

Froulju
A maat
1e priis: Jitske Plantinga (18/9)
2e priis: Marije Schurer (17/9)

B maat
1e priis: Mattie Dijkstra (21/7)
2e priis: Vera de Vries (18/11)

C maat
1e priis: Jildou Couperus (17/10)
2e priis: Martina Kooistra (16/10)