Opjefte pearkekeatsen 24-05-2015

Achte leden,

 

Hjirby litte wy jimme witte dat SNEIN 24 MAAIE it PEARKEKEATSEN is!

 

Oant en mei freedtejun 22 maaie kin der opjûn wurde oant 20:00 oere.

Jim kinne jim as ‘pearke’ opjaan mar ek allinnich, dan wurdt der troch de KF in pearke makke.

 

Opjefte fia opjefte@kfeasterein.nl as telefoanysk (Wiepkje) 06-3370068 (net de stimopnimmer ynsprekke)

At der gjin befestiging komt op jimme oanmelding fia de mail dan is dizze net goed ûntfongen en stean je net op de list.

 

GRAACH oant snein.

Bestjoer K.F. Easterein

 

Winners 2014

20140608 EastereinPearkekeatsen 1