Keatskes: 25-10-2014

Efkes wat nijs fan aktiviteiten earder dit jier en nijs oer kommende aktiviteiten. 

 


Lustrumdei 7-9-2014

 

It is fansels al wer efkes lyn, mar it ferslach fan de Lustrumdei is pleatst en we de foto’s binne der ek.

 

FERSLACH en FOTO’S

 

 


Kaatsen op nationale TV!

 

Mei de titel “Doe ‘ns wat anders! Kom naar de Andere Spelen wurdt ek it keatsen sjen litten op televisie. Ek is der in grut evenemint yn de Jaarbeurshal

 

Foar mear ynformaasje: Artikel op website KNKB en website www.anderespelen.nl

 

 


Dutch Open 2014 – One Wall Handball

 

Aan alle verenigingen,

 

Bij deze willen wij jullie van harte uitnodigen voor de Dutch Open 2014. Een aantal van jullie is al bezig met het One Wall Handball en het creëren van een aanbod daarvoor. Graag willen wij meer verenigingen enthousiast maken voor deze tak van sport.

 

De Dutch Open is een mooi evenement om in contact te komen met het One Wall en om te kijken hoe dit spel op wereldniveau gespeeld wordt.

 

Wij hopen jullie te kunnen begroeten op 7, 8 en 9 november in de Trije te Franeker

2014110809 OneWall

Met vriendelijke groet,

Koninklijke Nederlandse Kaats Bond
Maaike Osinga

 

 


Neijiersgearkomste – 12-11-2014

 

De neijiersgearkomste is op woansdei 12 novimber 2014 om 20:00 oere yn de kantine op Sportpark De Skoalleseize.

Hjir alfêst de UTNOEGING

 

 


De Frouljus PC earder op de aginda – Imke vd Leest

 

It kaam by de evaluaasje fan it keatsseizoen yn Easterein nei foaren, troch Imke oanbrocht.

 

Artikel op website KNKB