Slotfeest keatsseizoen 2015

PERSBERICHT

Easterein, 23 september 2015


Slotfeest keatsseizoen 2015

 

Keatsferiening Easterein organisearret op SNEON 31 OKTOBERyn gearwurking mei de KNKB en Noflik Easterein in slotfeest fan it keatsseizoen 2015.

It doel is om mei-inoar it seizoen op in gesellige wize ôf te slúten mei muzyk fan de band Alice Springs.

Keatsers, keatsters, supporters en alle oare minsken dy it keatsen in waarm hert tadrage binne fan herte wolkom om dit feest by te wenjen! De KNKB sil dizze gelegenheid oangripe om ferskate jierklasseminten út te rikken.

De tagong is fergees en de seal is iepen fanôf 20.00 oere.

Dus kom nei Easterein, altyd gesellich!


 

Slotfeest kaatsseizoen 2015

Keatsferiening Easterein organiseert op ZATERDAG 31 OKTOBER in samenwerking met de KNKB en Noflik Easterein een slotfeest van het kaatsseizoen 2015.

Het doel is om gezamenlijk het seizoen op een gezellige wijze af te sluiten met muziek van de band Alice Springs.

Kaatsers, kaatsters, supporters en alle andere mensen die het kaatsen een warm hart toedragen zijn van harte welkom om dit feest bij te wonen! De KNKB zal deze gelegenheid aangrijpen om diverse jaarklassementen uit te reiken.

De toegang is geheel gratis en de zaal is open vanaf 20.00 uur.

Dus kom nei Easterein, altyd gesellich!


 

FLYER SLOTFEEST