KFE: ferieningsklean ynleverje – 2015

Achte leden fan KF Easterein,

 

Oan alle leden dy dit seizoen ferieningsklean brûkt ha foar de wedstriden, dus troch-inaor-lotters-klean en/of ôfdielingsklean, trainingspakken, coachklean,

hjirby de oprop om de klean:

 

Foar 1-novimber-2015 yn te leverjen by:

 

Akke Jikke Bouma van Berkum

Dobbelân 4

Easterein

 

Alfêst tige tank foar jimme meiwurking!

 

KF Easterein