Training Senioren Froulju!

Oan de trainende senioren froulju fan Easterein (en Siemke): 

 

Omdat it ôfrûne tongersdei nochal wat ûnrestich wie yn ‘e loft.. Is der besletten hjoed alsnoch in lêste training te dwaan. De gewoante wie der om de trainingsreeks ôf te slúten mei in neisit. Dit kin noch, allinne sil Imke har wei ferfolgje nei har eigen training. Lit dit jim net tsjinhâlde!

 

Graach oant 18.30 oere!

 

Groetnis Imke