Federaasje: van Krimpenpartij 14:00

Achte dielnimmers oan de Federaasjepartij op freed 10 july 2015

De OANFANGSTIID fan dizze wedstriid is om 14:00 OERE

Graach oant sjen yn Easterein op sportpakr De Skoalleseize!

Stiper

Krimpen