Ferslach federaasje jeugd 2 july 2021

Op freed te middei 2 juny rûnen de fjilden fan KF Easterein wer âlderwetsk fol mei bêrn út alle hoeken fan de federaasje. Alle fjilden oant de fjouwerkante meter ta benut en wer moai lein troch ús ‘fitte futters’. Gjin perkline siet mear op de rol yn it hok, net ien prop mear oer en sels tillegrafen liene fan oaren om dochs de boel foar elkoar te krijen. Yn’t koart sein: in hiele organisaasje, mar wat in prachtich gesicht wie it doe’t alle bêrn yn aksje wienen. Om 16.00 oere koenen se los yn 22 perken!

We keatsten yn 7 kategoryen. Hjirûnder it oersjoch fan alle winners yn die kategoryen.

Mei te begjinnen de welpen jonges:
Winners 1e priis _ Hilwert Kuiper (Húns) en Danny Haarsma (Scharnegoutum).
Winners 2e priis _ Piet de Jong (Lytsewierum) en Nico de Vries (Tirns).
Ferliezers 1e priis _ Thymen van der Meer (Scharnegoutum), Zenn Hoitinga (Wommels) en Sjoerd Breeuwsma (Wommels).
Ferliezers 2e priis _ Daniël de Boer (Tjerkwerd) en Wytze de Graaf (Scharnegoutum).

Dan de winners fan de welpen famkes:
Winners 1e priis _ Marrit Hoekstra (Scharnegoutum) en Liv Koops (Makkum).
Winners 2e priis _ Ilse Lanting (Scharnegoutum) en Marrit van der Weij (Easterein).
Ferliezers 1e priis _ Lenna Koopmans (Hommerts) en Marije Poelsma (Reahûs).
Ferliezers 2e priis _ Vera Raap (Jutrijp) en Esther Lootsma (Goënga).

By de pupillen jonges:
Winners 1e priis _ Matthijs Quak (Mantgum) en Sigert Bouma (Easterlittens).
Winners 2e priis _ Jonathan de Boer (Tjerkwerd) en Jelmar de Vries (Winsum).
Winners 3e priis _ Sjoerd Mulder (Wytgaard) en Sem Groen (Makkum).
Ferliezers 1e priis _ Jimte Tilma (Mantgum) en Sander Velzen (Easterein).
Ferliezers 2e priis _ Brain Oosting (Mantgum) en Gjalt van Klink (Wons).

En dan de pupillen famkes:
Winners 1e priis _ Minke Tjalsma (Bolsward) en Minke Lys Leenstra (Gauw).
Winners 2e priis _ Afke Galema (Reahûs) en Floorke de Boer (Hommerts).
Winners 3 priis _ Marit van der Meer (Scharnegoutum), Janet Adema (Tzum) en Anna Marit Twijnstra (Gauw).
Ferliezers 1e priis _ Rixt Punter (Raerd) en Dianna de Jong (Wommels).
Ferliezers 2e priis _ Brecht Stegenga (Easterein), Brecht Rinia (Wons) en Jildou Twijnstra (Gauw).

De skoaljonges keatsten yn in poeltsje mei 4 partoer. Dêrút kamen:
Winners 1e priis _ Thijs Lanting (Scharnegoutum), Johan Gaastra (Kubaard) en Tyme Jonker (Mantgum).
Winners 2e priis _ Daan Kooistra (Reard), Johannes de Boer (Hommerts) en Jesse Hoitema (Itens).

De skoalfamkes hienen 10 partoer op’e list. Fan dêr út kamen de folgende winners:
Winners 1e priis _ Berber van der Goot (Goënga) en Jetske Zijlstra (Sibrandabuorren).
Winners 2e priis _ Wieke Schaap (Tirns) en Mare Dijkstra (Makkum).
Winners 3e priis _ Inez Bosch (Arum), Steffi Altenburg (Reahûs) en Stientje Geertsma (Mantgum).
Ferliezers 1e priis _ Brecht Renema (Heeg), Meini van Abbema (Schettens) en Geert van der Weide (Hidaard).
Ferliezers 2e priis _ Martsen van der Goot (Goënga), Janiek van der Brug (Witmarsum) en Marike Ligthart (Itens).

En as lêste de winners fan it troch elkoar lotsje by de jonges en fammen:
Winners 1e priis _ Jardo Sterkenburg (Zweins) en Tjerk Andringa (Tirns).
Winners 2e priis _ Folkert Yde Kievit (Sibrandabuorren) en Hieke Bootsma (Tirns).
Winners 3e priis _ Rigt van der Velde (Goënga), Amarins Gerbrandy (Reahûs) en Anna-Boukje Altenburg (Hidaard).