Ferslach jeugd ledenpartij 19 juny 2021

Op sneon 19 juny wie ús keatspartij foar de jeugd in echte boppeslach! Allegear yn it oranje, jokers fertsjinje, stroaiprizen, prachtige krânsen… It wie dus in echt oranje feest!

 

 

Utslach kabouters:

1e: Jelke Sijbesma en Stijn Kuiper

2e: Iris Bosgra en Benthe Stoffelsma

3e: Lotte Kuiper en Wout Dijkstra

 

Utslach welpen:

1e: Fenne Sijbesma, Tryntsje de Jong en Hieke Jellema

2e: Jildau Jellema en Sanne-Frouk Dijkstra

 

Utslach pupillen:

1e: Sander Velzen en Marin van Krimpen