Ferslach jeugd-ledenpartij mei Wommels 15-07-2023

Twa kear yn it seizoen hawwe we by in ledenpartij in útwikseling mei de jeugd fan Wommels. Yn maaie wienen de welpen, pupillen, skoaljeugd en jonges/famkes út Easterein al yn Wommels west, no wie it oarsom. Foar de bern die net fuort gean te keatsen is it altyd ynteressant ek werris mei en tsjin oare gesichten te keatsen.

 

By de kabouters wie 1 poule fan 4 (sûnder Wommels):

1e priis: Sven Sijbesma en Wout Dijkstra

2e priis: Harmen Joustra en Djurre Faber

 

By de welpen wienen 6 partoerkes en sy keatsten neffes it ‘Snitser systeem’

1e priis: Jinse-Durk de Jong en Elin Stoffelsma

2e priis: Hieke Jellema en Iris Bosgra

3e priis: Tiede Posthumus en Hidde Wijnia

 

By de pupillen wienen 5 partoer, sy keatsten yn 1 poule, mar begonnen alles op spul gelyk

1e priis: Fenne Sijbesma en Tymen Stenekes

2e priis: Evy Wijnia en Tryntsje de Jong

 

De skoaljeugd keatste mei 3 partoer ek yn 1 poule

1e priis: Zenn Hoitenga en Sander Vriesema