Ferslach KNKB famkes A/B klasse (t.i.l.) 07-05-2023

De earste KNKB wedstriid fan dit jier op ús keastsfjild: famkes A en B klasse.

 

De A klasse bestie út in poule mei 4 partoer, sy koene allegear dus 3x keatse. Mei 2 partoeren mei itselde oantal tsjin –as foarearsten nei 3 omlopen kaam it op it ûnderlinge risseltaat út wat yn it foardiel wie fan Hester Torensma, Gerbrich Koster en Marsha Broersma.

De B klasse waard ferkeatst fia in ‘gewoane’ list; trochdat ien partoer net folledich wie moast der in oantal kearen bylotte wurde.
Nei in flot ferrin fan de wedstriden, ûnder hearlike waarsomstannichheden, wiene dit de priiswinners:

 

A klasse
1e priis
Hester Torensma Oosternijkerk
Gerbrich Koster Tzum
Marsha Broersma Stiens

2e priis
Hilde Stremler Exmorra
Eline van Dijkhuizen Nijland
Selma van der Wal Menaam

 

B klasse
1e priis
Maud Hellinga Dronryp
Brecht Renema Gaastmeer
Martsen v/d Goot Goenga

2e priis
Marije Bokma Stiens
Elbrich Kooistra Loenga
Isabelle Sijtsma Wetzens

3e priis
Femke Buwalda Franeker
Inez Bosch Arum
Mare Dijkstra Makkum
Nina-Claire Wijning Sint Annaparochie
Fenna Hoekstra Sint Annaparochie
Ilse Baanstra Sneek

1e priis herkansing
Rikst Baarda Britswert
Bjoke Westra Jubbega
Jelly Hiemstra Menaam