Keatskes 10-8-2014

De Freulepartij yn Wommels hat west mei as winner Hyum-Feinsum. Easterein oerlibbe de 1e omloop net. Yn Skettens Longhouw op sneon de revâns Ald-Meiers. In prachtige wedstriid dêr op in prachtich fjild, mar de feriening waard net beleand mei 10 partoeren. Wommels wûn it dêr ek.

 

Fierder fansels it wykein fan de wierheid foar de Frouljus PC yn Weidum. Dit wykein wurdt útmakke wa de earste 12 partoeren binne dy’t nei Akkrum meie en nei Weidum. It wie noch tige spannend!

 

 


Woansdei 6 augustus

 

 

Wommels – Freulepartij

Woansdei wie de freulepartij yn Wommels en Easterein koe de prima prestaasje en nivo yn Frjentsjer op de Freuledei net werhelje. Se ferlearen mei 1-5:4-6. Bote Jellema, Kees vd Horst en Remon Tie Bouma mei coahc Tjerk Okkema hienen der sin oan en wienen fol goede moed.

De start wie best, mar doe gie it minder. Tafolle fouten yn de opslach en tuskenspul, mar ek de beste man fan Rie, Roel Pieter de Jong, wie bepalend foar it ferrin fan de wedstriid.

 

 


Sneon 9 augustus

 

 

Dokkum – Manlju haadklasse t.i.l.

Dirk Yde Sjaarde wint yn Dokkum in 2e priis mei Hendrik Jan vd Velde en Daniël Isegere. De finale wurdt ferlern fan Pieter van Althuis, Alle Jan Anema en Hans Wassenaar.

20140810 Dokkum Haadklassemanlju 

Deinum – Froulju 1e klasse t.i.l.

Yn Deinum is der in 3e priis foar Jelien Pompstra mei Anna Brecht Bruinsma en Janneke Terpstra

 

Skettens-Longerhouw – Revâns Ald-Meiers

Easterein wie hjir ek, mar ferlear de 1e omloop fan Dronryp. Wommels wûn dizze moaie revânswedstriid. Marssum waard twadde en Dronryp tredde.

 

Driesum – Skoalfamkes t.i.l.

Der is in 2e priis foar Jeska Terpstra emi Geanna Faber.

20140809 Driesum Skoalfamkes

 

Koarnwert – Pupillenfamkes A+B

De 2e priis foar Roelie Kroondijk mei Rixt Fokkema yn de A-klasse en Nynke Paauw hie in 3e priis yn de B-klasse mei Esther de Vries

20140809 Cornwerd PupillenfamkesAB

 

Achlum – Welpenjonges A+B

Siebo Boersma wint mei Jan Johannes van der Kamp (Nijland) de 2e priis by de welpenjonges yn de B-klasse.

20140809 Achlum Welpenjonges

 

 

 


Snein 10 augustus

 

 

Easterein – Manlju 1e klasse

Yn Easterein wie de manlju 1e klas frije formaasje. Dat waard wûn troch Jelle Attema, Jan Sipke Tuinman en Hillebrand Visser.

Sjoch by Wedstriidutslaggen, KNKB

 

Balk – Manlju 50+ AB

Yn Balk wienen de krânsen yn de B-klasse foar Roel Sijbesma mei Jan v. d Meulen, Frjentsjer en Gooitsen Roorda, Froubuurt.

20140810 Balk Manlju50AB

 

Rie – Froulju 1e klasse frije formaajse

Yn Rie foelen de beslissingen foar de frouljus PC yn Weidum. Sietske Okkema en Jelien Pompstra wûnen mei Anke Winkel in 3e priis en om’t se sneon yn Deinum ek al goede saken dienen hienen mei rankingspunten, waard hjoed in plak op de PC fertsjinne! Yn in pear keatswykeinen fan plak 19 nei plak 8! Letter mear oer de PC…

20140810 Rie Froulju1eklasse

Ouwesyl – Skoalfamkes frije formaasje

Hjir wienen de krânsen foar Jeska Terpstra mei Lisette Tolsma, Dronryp en Rianne Nutma, Winsum.
De 3e priis wie foar it pupillenfamkespartoer fan Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Anouk Smink fan Makkum.