Slotwedstriid op snein 20 septimber 2020

 

Foarig jier waard HIlle Meijer útroppen ta keatser fan it jier 2019.

Wa nimt syn titel oer? Dat hawwe jim yn de han!

 

Alle oanwezigen krije in briefke wer op ynfolt wurde kin wa at jim fine wa keatser fan it jier wurde moat.

Jong as wat alder, de beste keats(t)er, degene mei de measte ynset as in geweldige frijwilliger.

De ynfolling is breed en jim meie oeral oan tinke.

Dus lit it fest yn jim omgean. dan meitsje we snein oan it ein fan de middei bekind wa de wikselbeker yn untfangst nimt!