Ferslach jeugdregio dei 01-07-2022

Wat in regio middei!  Foarhinne federaasjemiddei

 

Freed 1 july wie KF Easterein oan beurt: de federaasje partij foar de jeugd stie op it programma! Dit frege foarôf noch in hiele organisaasje, want alle welpen oant en mei de junioaren mochten harren opjaan. Úteins ha 115 bern dit dien en dêrmei wienen alle fjilden drok beset. Sân fjilden wêrtroch der noch 13 ekstra tillegrafen, 20 proppen en 10 pear keatsblokjes boppe ús eigen materiaal liend wurde moast. It is dúdlik, folop keatsen yn Easterein: sa sjogge we it graach!

 

 

Welpen famkes:

 

Mei in moaie list fan10 partoer koenen we om 16.15 oere los. Mei sinne en in lekkere wyn waard der omraak keatst. Troch 1 ôfmelding hat Sven Sijbesma (Eastereiner kabouter) dat gatsje mei verve opfolle.

 

1e

Fenne Sijbesma                             Easterein

Wietske Poelsma                           Reahûs

 

2e

Famke Rijpma                                Boazum

Marin Grondsma                            Hommerts

 

1e herkansing

Liv Koops                                        Makkum

Emma Hornstra                               Balk

 

2e herkansing                                  

Froukje Patricia Blanke                  Boalsert

Berber Sijbesma                             Easterein

 

Op de foto ûntbrekt Froukje Patricia Blanke

 

 

Welpen jonges

 

By de welpen jonges wie de striid betiden grut. De jonges kinne al in moai baltsje slaan en foaral de opslach is hiel belangryk.

Mei in moaie list fan 9 pertoer gong it der betiden omwei. Sa foel…

 

1e

Jurjen Visser                                 Makkum

Arjen van der Meer                       Mantgum

 

2e

Thymen van der Meer                  Scharnegoutum

Melle Terpstra                               Wommels

 

3e

Brent van der Wal                          Raard

Atze Smid                                       Jorwert

 

1e herkansing

Age Oane de Vries                         Tirns

Edsert Bouma                                Scharnegoutum

 

2e verliezers

Dirk Regeling                                  Winsum

Johan de Jong                                Lytsewierrum

 

 

 

Pupillen jonges

 

Hjir waard mar omraak keatst. De ferskillen ûnderling wienen al wat grut somtiden mar de jonges ha der in sportive dei fan makke al wie der sa no en dan al wat striid mar elts wol winne fansels.

 

1e

Tseard Witteveen                          Reahus

Schelte Boonstra                          Spannum

 

2e

Jurre Duinzendstra                      Reard

Melle van der Werf                       Scharnegoutum

 

1e herkansing

Piet de Jong                                  Lytsewierum

Steyn Wijbenga                             Bolsward

 

2e herkansing

Jetse Visser                                   Makkum

Evan de Jong                                 Wommels

 

 

 

Pupillen famkes

 

By de pupillen jonges wienen de partijen foaral iensiedich, mar by de pupillen famkes wie dit oars. Ilse Lanting en Ilse Amels keatsten op en út hiel stabyl. Sy wûnen dêrmei dan ek de krâns. Ferrassender wie de twadde priis foar Lyset Westra en ús Sanne Frouk Dijkstra. Se stienen 5-1 efter, mar troch it sterke keatsen en trochsetten koenen se toch winne mei 5-5 6-2!

 

1e

Ilse Amels                                       Makkum

Ilse Lanting                                    Scharnegoutum

 

2e

Lyset Westra                                   Bolsward

Sanne Frouk Dijkstra                     Easterein

 

 

 

Skoalfamkes

 

By de skoaljeugd wienen der mear spannende partijen. Sa seagen de skoalfammen yn de finale faak 6-6 ûnderoan de tillegraaf hingjen. Fierder foel de goeie positive sfear op yn it fjild, mar ek dat se sa earlik as goud spylden.

 

1e

Brecht Stegenga                            Easterein

Sibrig Tigchelaar                            Wijnaldum

 

2e

Brecht Grovenstein                       Winsum

Minke Lys Leenstra                       Gauw

 

3e

Marit van der Meer                       Scharnegoutum

Jildou Twijnstra                            Gau

 

1e herkansing

Minke Tjalsma                               Bolsward

Stientje Geertsma                         Mantgum

 

 

 

Skoaljonges

 

1e

Jelmar de Vries                             Winsum

Ate Baarda                                    Britswerd

 

2e

Sander Velzen                              Easterein

Hessel Abels                                Itens

 

 

 

De jonges, fammen en junioaren keatsten yn ien fjild. Ek sy fanatyk, mar sichtber mei wille en sportyf. Wêr it fammenpartoer fan Inez de Jong en Inez Bosch yn de earste omloop noch efter stûnen, wisten se dy partij dochs te winnen mei 5-5 6-6. Oan it ein fan de dei krigen se sels de krânsen om de nekke!

 

Famkes:

 

1e

Inez de Jong                                 Lytswierrum

Inez Bosch                                    Arum

 

2e

Liset Sijbesma                              Easterein

Martsen van der Goot                  Goënga

 

 

 

Jonges

 

1e

Matthys Renema                           Heeg

Hessel Jonker                               Mantgum

 

 

Junioaren

 

1e

Matthijs Beuckens                        Nijland

Eeltsje Bootsma                            Wommels