Froulju Easterein winne yn Frjentsjer

Marije Hiemstra, Imke vd Leest en Martine Tiemersma winne mei begelieder Anco Elgersma de ôfdielingswedstriid froulju haadklasse yn Frjentsjer! Yn de finale winne se mei 5-5:2-6 fan Berltsum, nei in efterstân fan 4-0! Sjoch hjirnei foar it ferslach…   It ferslach fan Jelte PIeter: Ôfrûne snein stienen út namme fan Easterein de bruorren Bauke en …

Foarútsjoch 5-6 maaie

De mannen ha ôfrûne wikein al de earste keatswedstriden meimakke mar foar de measten begjint kommend wikein it seizoen. Keatsleafhawwers kinne de Eastereiner leden yn mar leafst 9 Frykse doarpen/stêden yn aksje sjen. Hjirûnder fine jim in oersjoch fan wedstriden op sneon 5 en snein 6 maaie en hokker leden wêr en hoe let te …

Bangmapartij Weidum – snein 29 april 2012

Ôfrûne snein wie de Bangmapartij yn Weidum. Foar Easterein stiene Dirk-Yde Sjaarda, Pytrik Hiemstra en Bauke Dijkstra op ‘e list. Sy mochten it de earste omrin opnimme tsjin it partoer fan Peins mei de keatsers Douwe Rienstra, Niek Feenstra en Menno van Zwieten. De winst giet nei Easterein wannear Menno op 5-5 6-2 de tredde …

Earste kompetysjejûn

Tiisdei 1 maaie 2012 wie de earste kompetysjejûn foar de jongerein fan Easterein. Under lieding fan de jongereinkommisje dienen der 34 keatsers en keatsters mei, fan kabouters oant skoalbern.   It wie hearlik waar foar in baltsje te slaan en ek om te sjen, want der wienen ek in soad âlders. Net allinnich om harren bern …

FBC 1e ronde ferkeatst!

FBC: Is Easterein in ronde fierder? Woansdei 18 april 2012 binne de trije partoeren fan Easterein elts hun eigen wei gien yn Fryslân. It mannepartoer mei Dirk-Yde Sjaarda, Jelte Pieter Dijkstra en Bauke Dijkstra binne de striid oangien tsjin Wommels yn Peins. It Froulju’spartoer 1, Marije Hiemstra, Imke vd Leest en Anke Marije Pompstra ha …

Traap-ôf Jongerein (KICK-OFF)

Kick-off 2012   Beste keats(t)er,   Noch mar in pear wiken en dan begjint it nije keatsseizoen! Wy binne as Technyske Kommisje der alwer in flink skoftke mei dwaande. De ôftraap fan it seizoen fynt lykas elts jier plak tidens de Kick-off.   Út namme fan de Technyske Kommisje wolle we dy hjir graach foar …

Kompetysjekeatsen 2012

It is no seker! Tongersdei 19 april, start kompetysjekeatsen senioaren!   Nijs oer it kompetysjekeatsen 2012   Op tongersdei 19 april 2012 wurdt wierskynlik de earste kompetysjejûn fan 2012 foar de senioaren organisearre!   Ha6ldt dizze website en foaral de Kompetysjeynformaasje goed yn de gaten foar de aktuele ynformaasje?   Kontaktpersoanen binne Christian Hoekstra en Ype Tiemersma.