Ferslach nachtkeatsen 27-08-2022

Under in prachtige stjerrehimel, wynstil waar en in prima temperatuer wie it sa as altyd moaie en spektakulêre keatserij tidens it nachtkeatsen. Drave, fleane, falle, glydzje… Elts koe syn lol op!
De priiswinners wiene as folgt:
A maten
1e priis: Bote Jellema (21/6)
2e priis: Hans Kooistra (21/9)
3e priis: Julian Faber (19/9)
B maten
1e priis: Jesse Eringa (18/8)
2e priis: Abe Jan Stegenga (17/8)
3e priis: Jelmer Hazenberg (17/9)
C maten
1e priis: Nynke Paauw (21/6)
2e priis: Gep Bakker (17/7)
3e priis: Julia Paauw (17/15)