12-08-2012 – Senioaren 1e klase frije formaasje

12-08-2012 – Senioaren 1e klase frije formaasje Under prachtige waarsomstannichheden waard hjoed yn Easterein de manlju 1e klas f.f. keatst. Dit jier 19 partoer op de list en neidat de geselektearde keatsers harren klean krigen hiene koe de wedstriid únder lieding fan skiedsrjochters Bierma en klupskiedsrjochter Dijkstra dan ek los. Yn de finale nimme Haye …

Utslaggen 2013

    09-05-2013: Witteveen & Brouwerpartij  (Klik op de foto foar in grutter eksimplaar) 9 maaie ha we de Witteveen & Brouwer Partij hân. By de manlju wiene der hjoed in moaie list mei 11 partoer. By de froulju waard der mei de zachte bal keatst. We hiene bij de froulju poule keatsen. Der wiene …

Utslaggen 2012

  16-12-2012 – HAK Sealkeatsen senioaren Snein 16 desimber is ús leste keatsparty fan it keatsseizoen 2012. In troch inoar lotters wedstriid fan trije listen. De prizen binne beskikber stelt troch A.HAK INFRANET BV út Swolle. Der is fûleindich keatst yn de sporthal fan Easterein.   Op’e  list 23 keatsers, de sporthal moai fol. En …

Leden

2016 JEUGD 11-05-2016 – Kniplokaeltsjepartij 08-06-2016 – Altacpartij 19-06-2016 – Alder-bernpartij 17-07-2016 – Bospartij 09-09-2016 – Nachtkeatsen jongerein SENIOAREN 05-05-2016 – Witteveen & Brouwerpartij 27-04-2016 – Keningsdei 15-05-2016 – Pearkekeatsen 18-06-2016 – Posthumapartij 09-07-2016 – Teatsen mei TV Smash 20-08-2016 – Nachtkeatsen senioaren 28-08-2016 – De Jongpartij+BBQ 11-09-2016 – Stiperdei 11-12-2016 – Sealkeatsen   2015 …