Utslaggen 2013

    09-05-2013: Witteveen & Brouwerpartij  (Klik op de foto foar in grutter eksimplaar) 9 maaie ha we de Witteveen & Brouwer Partij hân. By de manlju wiene der hjoed in moaie list mei 11 partoer. By de froulju waard der mei de zachte bal keatst. We hiene bij de froulju poule keatsen. Der wiene …

Utslaggen 2012

  16-12-2012 – HAK Sealkeatsen senioaren Snein 16 desimber is ús leste keatsparty fan it keatsseizoen 2012. In troch inoar lotters wedstriid fan trije listen. De prizen binne beskikber stelt troch A.HAK INFRANET BV út Swolle. Der is fûleindich keatst yn de sporthal fan Easterein.   Op’e  list 23 keatsers, de sporthal moai fol. En …

Leden

2016 JEUGD 11-05-2016 – Kniplokaeltsjepartij 08-06-2016 – Altacpartij 19-06-2016 – Alder-bernpartij 17-07-2016 – Bospartij 09-09-2016 – Nachtkeatsen jongerein SENIOAREN 05-05-2016 – Witteveen & Brouwerpartij 27-04-2016 – Keningsdei 15-05-2016 – Pearkekeatsen 18-06-2016 – Posthumapartij 09-07-2016 – Teatsen mei TV Smash 20-08-2016 – Nachtkeatsen senioaren 28-08-2016 – De Jongpartij+BBQ 11-09-2016 – Stiperdei 11-12-2016 – Sealkeatsen   2015 …

Federaasjes

Wedstriidútslaggen Federaasjes (site KNKB.nl)   2016 29-05-2016 – 38ste Okkemapartij   2015 10-07-2015 – Van Krimpenpartij 2014 05-07-2014 – 36ste Okkemapartij 2013 16-08-2013 – Van Krimpenpartij 13-07-2013 – Okkemapartij 2012 14-07-2012 – 34 ste Okkemapartij 02-06-2012 – Federaasjedei – Kabouters

KNKB

Wedstriidútslaggen KNKB (site KNKB.nl)DOKUMINT RANKING. 01-09-2013 – KNKB Manlju 50+  11-08-2013 – KNKB Manlju 1e klasse 16-06-2013 – Froulju haadklasse ûnbeperkt 09-06-2013 – Froulju 1e klasse frije formaasje 09-06-2013 – Famkes A+B   2012 12-08-2012 – Senioaren 1e klase frije formaasje 23-06-2012 – Pupillen famkes ôfdieling  10-06-2012 – Froulju 1e klasse frije formaasje 10-06-2012 – Famkes …