Keatskes wike 18

It earste keatswykein mei moaie wedstriden. Dit kear ek mei in soad dielname fanút Easterein.

 

By de federaasje yn Ysbrechtum siet de jeugd fan Easterein goed yn de prizen.

Liset Sijbesma de earste priis by de famkes

Fenne Sijbesma de twadde priis by de welpen famkes

Douwina Tolsma en Brecht Stegenga de twadde priis by de skoalfamkes

Tjitske Joustra de krâns en dus de earste priis by de skoalfamkes

Fianne Dijkstra snein de tredde priis bij de KNKB skoalfamkes yn Arum.

Snein wûn Bauke Dijkstra mei maten Remmelt en Jelmer (ynfallen foar Thomas) de tredde priis yn Frentsjer.

 

Lokwinske allehjer!

Op nei mear!