Op nei de Jong-Feinte Partij 2015!

Moandei 20 july – Dei fan de lotting

Oant no ta (10:15 oere) steane der 23 partoeren op de list.

Jûn is de iepenbiere lotting op Sportpark De Skoalleseize yn Easterein, 20:00 oere. Elk is wolkom!

Opjefte foar de 11de Jong-Feinte kin oantemei jûn 19:00 oere!

Woansdei giet it los om 10:00 oere!

 

 


 

Noch in oantal dagen te gean en we stean wer oan it begjin de 11e edysje fan de Jong-Feinte Partij!

Op de oanmeldlist stean no 14 partoer en dêr kinne fansels noch wol wat mear by. http://www.knkb.nl/pageid=7/wdstid=11152/Wedstrijd.html

 

Hjirby dan ek in oprop oan alle ferienings om hun talinten op te jaan foar dizze prachtige wedstriid mei in geweldige prizenpot!

 

Flyer JFP 2015