Opjefte fjildtrainingen 2019

De opjeftetermyn foar de fjildtrainingen stiet op it stuit iepen! Sjoch hjir foar mear ynformaasje oer de trainers, trainingstiden en -data. Ek fine jim dêr it digitale opjefteformulier foar dizze trainingen. Opjaan kin oant moandei 6 maaie. At der fragen of opmerkings binne oer de fjildtrainingen, dan kinne jim kontakt opnimme mei Jan Schurer fia …

Kompetysjekeatsen

Fanôf de earste tiisdei yn maaie begjint it kompetysjekeatsen en trainen foar de jongerein! Dit jier sil it de 2e tiisdei wêze, 8 maaie, yn ferbân mei it keatskamp. Foar jongerein oant en mei 16 jier (14-16 jierrigen meie ek by de snenioaren op tongersdei meidwaan).Tiisdeitejûn om 19.00 oere (de 1e kompetysjejûn is de earste …

Training

  De sealtrainingen begjinne yn de 1e wike fan april  (4x). Fanôf begjin maaie starte de fjildtrainingen (8x).Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei de trainingskoordinator Bauke Dijkstra (training@kfeasterein.nl) De jonges en famkes yn de kategory 14-16 jier meie ek gebrûk meitsje, neist harren eigen training, fan de training foar de manlju en froulju …

Keatskamp 2019

keatskamp programmaboekje 16-4-2019 Programma dei 1: Woansdei 1 maaie 13.00 oere   Sammelje op it keatsfjild, sliepspul te plak 14.00 oere   Ôftraap keatskamp en klearmeitsje foar it trainen 15.00 oere   Trainen 17.00 oere   Ûnder de brûs 18.00 oere   Waarm ite 18.30 oere   Kabouters gean nei hûs (graach ôfmelde by de trener) 19.00 oere   Rekreaasje 21.30 oere   …

Keatskamp 2017

Keatskamp programmaboekje 6-4-2017 Keatskamp nûmer 4 tige slagge! Moandei 24 april. In Skoalleseize fol mei flaggen fan allegear ferskillende lannen. In kleurich en fleurich gehiel mei bern dy’t langsum binnendrippelje. Gjin bern wurdt op dat momint fertroud by de dûane. Tassen iepen, troch de sken en ekstra kontrôle by knisperjende kessens (lês: kessens mei ferstoppe …

Keatskamp 2014

Yn 2014 foar it earst keatskamp yn Easterein! Foar it earst sûnt 1904 sil KF Easterein in keatskamp organisearje foar de kabouters, welpen, pupillen en de skoaljeugd fan ús feriening. Dit keatskamp sil plak fine op: woansdei 30 april, tongersdei 1 maaie en freed 2 maaie 2014. It keatskamp is mei mooglik makke troch: Tolsma   …

KFE: Slotdei Jongerein 6-9-2013

Slotjûn jeugd KF Easterein In tige slagge middei op de Skoalleseize en it MFT. De jeugd fan de keatsferiening Easterein hie freedtemiddei de lêste aktiviteit fan it keatsseizoen 2013. De tradisjonele slotjûn. (Sjoch ek ûnder Foto’s, 20130906_Slotjun_Jongerein)   Earst wienen om 16.00 oere de bern fan de kabouters o/m 1e jiers pupillen oan bar foar harren slotjûn. Kompetysjeprizen …