11-09-2016 – Stiperdei

Troch middel fan de jierlikse stipers-dei sette wy ús stipers yn it sintsje troch in gesellige keatsdei te organisearjen mei hjir en dêr wat lekkers en fansels om by te praten.   Ofrûne snein wie it wer safier! Om 12 oere waard elk ûntfongen mei sop en broadsjes. Nei’t Dirk-Yde de dei offisjeel iepene hie koe it spektakel los …