11-09-2016 – Stiperdei

Troch middel fan de jierlikse stipers-dei sette wy ús stipers yn it sintsje troch in gesellige keatsdei te organisearjen mei hjir en dêr wat lekkers en fansels om by te praten.   Ofrûne snein wie it wer safier! Om 12 oere waard elk ûntfongen mei sop en broadsjes. Nei’t Dirk-Yde de dei offisjeel iepene hie koe it spektakel los …

17-07-2016 – Bospartij

Under prachtige waarsomstandigheden waard hjoed yn Easterein de ledenparty foar de ús jongste leden ferkeatst. Sponsere troch mechanisatie bedriuw Bos út Easterein, werfoar ús grutte dank.    By de kabouters in poule fan 4 partoer wer we lotte hiene mei 3 ferskillende listen. Dus elke kear in oare maat en dan nei 3 partijen de …