17-07-2016 – Bospartij

Under prachtige waarsomstandigheden waard hjoed yn Easterein de ledenparty foar de ús jongste leden ferkeatst. Sponsere troch mechanisatie bedriuw Bos út Easterein, werfoar ús grutte dank.    By de kabouters in poule fan 4 partoer wer we lotte hiene mei 3 ferskillende listen. Dus elke kear in oare maat en dan nei 3 partijen de …

15-05-2016 – Pearkekeatsen

Nei juster in kâlde dei op it fjild hân te hawwen koene hjoed de pearkes los. it wie al wat waarmer sadat inkele keatsers sels yn koarte broek derfoar stiene. It pearkekeatsen, stipe troch: Murks slagerij, bouw-tekenburo Wietse B Ligthart en Noflik Easterein waard keatst yn fjouer klassen. De Top, A en B keatsten yn in poule …