08-06-2014 – Pearkekeatsen

Op it momint dat it reinwetter plakmakke foar de sinne, gongen yn totaal 36 partoeren ferdielt oer 4 klassen los mei de jierlikse pearkekeatspartij yn Easterein. In partij mei as stipers Murk’s Slagerij en Wietse B. Ligthart Bouw-Tekenburo, beide út Wommels.   (klik op de foto foar in grutter eksimplaar)   TOP-klasse Mei twa poules …