24-05-2015 – Pearkekeatsen

Pearkekeatsen 24-05-2015   Snein 24 maaie wie it wer safier. Op de Pinkstersnein pearkekeatsen yn Easterein. We hiene dizze kear 35 pearkes op e list stean. De sponser fan dizze partij binne Murks Slagerij, bouw-tekenburo w ligthart en Noflik Easterein. Der koe striden wurde foar moaie fleis weardebonnen.   Yn 4 klassen waard der keatst op it A-fjild …

07-09-2014 – Lustrumdei

Earste Lustrumdei yn Easterein   7 septimber wie de earste Lustrumdei fan keatsferiening Easterein. De die dy’t oars Stiperdei hjitte wie dit kear útwreide mei de útnoeging van bestjoer, kommisjes, leden en frijwilligers. In tige slagge dei.   Fansels, we ha wol faker bysûndere keatsdagen hân yn de histoarje fan keatsferiening Easterein, lykas de fjouwer …