07-09-2014 – Lustrumdei

Earste Lustrumdei yn Easterein   7 septimber wie de earste Lustrumdei fan keatsferiening Easterein. De die dy’t oars Stiperdei hjitte wie dit kear útwreide mei de útnoeging van bestjoer, kommisjes, leden en frijwilligers. In tige slagge dei.   Fansels, we ha wol faker bysûndere keatsdagen hân yn de histoarje fan keatsferiening Easterein, lykas de fjouwer …