Keatskes wike 33

It is midden yn de boufak, mar noch altyd wurdt der om raak keatst troch ús leden. Der binne sels guon dy’t fanút harren fakânsje-adres hiel Nederlân trochride om in baltsje op de Fryske greiden slaan te kinnen. Under it mom fan dat de frou dan efkes waskje kin, neame wy dat gewoan echte leafhawwers …

Keatser fan it jier 2018

Op 16 septimber fanôf 12.00 oere is it wer safier. It konsept wat wy foarich jier yntreden hawwe, sette we dit jier troch. Us ôfslútende ledenwedstriid, ynklusief bbq (ek foar oanhang/family dy net lid binne), huldiging fan priiswinners op de grutte partijen, mar ek fan it kompetysjekeatsen én de Keatser fan it jier 2018.   …

Keatskes wike 32

Fanút ús fakânsjeadres yn in waarm Kroaasje hjirby wer de wyklikse keatsupdate fan de prestaasjes fan de Eastereiners om útens op de keatsfjilden. It wie ek it wykein wêrby de pleatsing foar de froulju’s PC op it spul stie. Der steane 4 leden fan keatsferiening Easterein op it fjild fan Weidum: Tineke Dijkstra, Martine Tiemersma, …

Keatskes wike 31

It keatswykein starte al fanôf tiisdei. As einliks foar de PC keatsers ûnder ús moandei te jûn, doe wie namelik de lotting. Dit kear, troch de kulturele haadstêd ynklaaid mei in moai toanielstik. Wêr sawol ús leden Jelte-Pieter Dijkstra, Bauke Dijkstra en Jan Schurer as keatsers oan mei diene, en as ‘lotsjes’ Roelie en Corrie …

Keatskes wike 30

Der binne ôfrûne wykein wer best wat berjochten foarby kaam op de ‘Keats-útslagen-app’. Hjir foar jimme in oersjoch fan de prizen dy’t der wûn binne. Nijsgjirrich nei de útslaggen? Lês dan gau fierder! 25 july, Jong Feinte Partij Junioaren ôfdieling EastereinWoansdei is de Jong Feinte Partij yn Easterein fansels net ûnopmurken foarby gongen. Mei Berltsum as winner …

Jong-Feintepartij 2018: heale finale

Wy binne live te folgjen fia Twitter @kfeasterein.nl en Facebook https://www.facebook.com/Keatsferiening-Easterein-1474611376166606/ Hjir binne mear foto’s en video’s te sjen!     22. Hijum-Feinsum – 4. Easterein 1 5-2:6-4 10. Winsum – 20. Berltsum 3-5:4-6            

Jong-Feintepartij 2018: 3e omloop

 Wy binne live te folgjen fia Twitter @kfeasterein.nl en Facebook https://www.facebook.com/Keatsferiening-Easterein-1474611376166606/ Hjir binne mear foto’s en video’s te sjen!     26. Mantgum – 4. Easterein 1 3-5:4-6 5. Dronryp 1 – 10. Winsum 0-5:2-6 13. Frjentsjer 2 – 20. Berltsum 3-5:4-6 22. Hijum-Feinsum            

Jong-Feintepartij 2018: 2e omloop

Wy binne live te folgjen fia Twitter @kfeasterein.nl en Facebook https://www.facebook.com/Keatsferiening-Easterein-1474611376166606/ Hjir binne mear foto’s en video’s te sjen!       1. Eksmoarre – 4. Easterein 1 3-5:6-6 5. Dronryp 1 – 8. Jelsum-Koarnjum-Britsum 2 5-2:6-4 10. Winsum – 11. Makkum 5-3:6-6 13. Frjentsjer 2 – 16. Minnertsgea 5-3:6-2 18. Jelsum-Koarnjum-Britsum 1 – 20. Berltsum …

Jong-Feintepartij 2018: 1e omloop

Wy binne live te folgjen fia Twitter @kfeasterein.nl en Facebook https://www.facebook.com/Keatsferiening-Easterein-1474611376166606/ Hjir binne mear foto’s en video’s te sjen!     1. Eksmoarre – 2. Bitgum 5-5:8-6 3. Frjentsjer 1 – 4. Easterein 1 3-5:0-6 5. Dronryp 1 – 6. Dronryp 2 5-4:6-6 7. Dronryp 3 – 8. Jelsum-Koarnjum-Britsum 2 4-5:6-6 9. Easterein 2 – 10. …

14E JONG-FEINTEPARTIJ

Woansdei 25 july 2018 giet de 14e Jong-Feintepartij los!Oanfang: 10:00 oereLokaasje: Sportpark De Skoalleseize yn Easterein Lotting Moandei 23 july 2018 wie de lotting. Yn oanwezigens fan it folsleine bestjoer, stiper en earelid Jan Hiemstra, stiper Jouke Huitema fan Nylân en in oantal oare belangstellenden waard de lotting iepene troch foarsitter Dirk-Yde Sjaarda. Om bar …